Klager, indsigelser og ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Har du fået et kontrolgebyr du har spørgsmål til?

Du kan altid angive en klage over et kontrolgebyr du har modtaget, men der er ikke nogen garanti for, at kontrolgebyret bliver annulleret. For at et kontrolgebyr bliver annulleret, skal der være bevis for, at COPARK har begået en fejl og udstedt kontrolgebyret uretmæssigt.

Vi har lavet en liste med ofte stillede spørgsmål, som vi anbefaler, at du læser igennem. Her besvarer vi de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med kontrolgebyr, indsigelser og klager.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår giver det mening at klage til COPARK?

Hvis du allerede ved, at du har modtaget en kontrolafgift på grund af en fejl, du begik, da du parkerede bilen, nytter det desværre ikke at klage. Vi kan ikke annullere kontrolafgifter, der er korrekt pålagt.

 

Kan jeg klage telefonisk?

Det er ikke muligt at indgive en klage over telefonen, da dette skal ske skriftligt. Vores kundeservicemedarbejdere kan i stedet hjælpe med opklarende spørgsmål eller  med betaling.

Hvis du er uenig i berettigelsen af det pålagte kontrolgebyr, hvis løbenummer starter med 4 eller 5, kan du klage inde på vores selvbetjeningsportal.

Hvis løbenummeret starter på 6 eller derover, kan du derimod trykke her.

 

Hvordan vurderer COPARK min klage?

Vi vurderer alene om de skiltede regler på parkeringsområdet har været overholdt eller ej.

Hvis en eller flere af reglerne ikke har været overholdt, vil kontrolgebyret blive fastholdt og din klage afvist.

Vi annullerer derfor kun kontrolgebyret, hvis det er udstedt på et fejlagtigt grundlag.

Subjektive omstændigheder og forklaringer får derfor ikke betydning for vores afgørelse.

Hvor kan jeg betale mit kontrolgebyr ?
Du kan betale med dit betalingskort eller med Mobilepay. Du kan også vælge at betale med ViaBill, hvis du ønsker at dele betalingen op. Vær opmærksom på, at du kun kan betale med ViaBill, hvis du består deres kredittjek.

Du kan betale dit kontrolgebyr her

Hvordan kan jeg få en afdragsordning?

Det kan du muligvis. Du skal kontakte kundeservice, hvis du ønsker at anmode om en afdragsordning. Kundeservice kan kontaktes via telefon eller på mail.

Du kan oprette en afdragsordning her.

Skal jeg anmode på vegne af en anden?
Du (fuldmagtsmodtager) skal have fuldmagt (bemyndigelse) fra den person (fuldmagtsgiver), som har modtaget parkeringsafgiften eller har brug for hjælp til oprettelse af parkeringstilladelser, hvis du ønsker at handle på fuldmagtsgivers vegne.

Fuldmagten kan enten gives mundtligt eller skrifteligt.

Min P-skive eller mit P-ur virkede ikke eller jeg havde glemt at indstille P-skiven / P-uret

Det er altid dit ansvar at sikre, at den elektroniske P-skiver virker, og at den er indstillet korrekt, så ankomsttidspunktet er let aflæseligt for P-vagten.

Virker din elektroniske P-skive ikke, kan du ikke parkerer på områder, hvor det er påbudt at anvende den. Hvis du vælger at parkere uden en gyldig parkeringsskive, anses dette som tilsidesættelse af aftalt vilkår, og du vil derfor modtage en kontrolafgift.

Du kan nemlig ikke få annulleret kontrolafgiften, hvis elektronikken svigter ved tidspunktet for kontrollen.

Hvis dit køretøj er udstyret med to P-skiver, skal du sikre dig, at forskellen i tidsangivelsen på de to P-skiver er uden betydning. 

Skulle du være så uheldig, at P-skiven er løbet tør for batteri eller stopper med at virke, kan du ikke nøjes med en håndskrevet seddel med angivelse af ankomsttidspunkt på private parkeringspladser, fordi dette anses for at være en tilsidesættelse aftalevilkåret. 

Du kan nemlig ikke få annulleret kontrolafgiften, hvis du vælger at placere en håndskrevet seddel. 

 

 

Jeg havde rettet i gæstekortet

Det er ikke tilladt at rette i gæstekortet.  Skriver du forkert på gæstekortet eller forsøger at gøre den trykte tekst tydeligere, er gæstekortet ugyldigt. Du skal derfor udfylde et nyt gæstekort.

På alle gæstekort fremgår vilkårene for korrekt brug.

De forskellige gyldighedsbetingelser er:

  • At alle felter er korrekt udfyldt med dag/måned/år samt starttidspunkt. Eksempel: 07/04/23 og starttidspunkt: 10:15
  • Kortet er placeret synligt og kontrollérbart i køretøjets forrude
  • Der er ikke rettet eller ændret i gæstekortet
  • Det ikke er udfyldt med blyant
  • Det er et orginalt kort med sikkerhedsmærke

Gæstekortet er kun gyldigt, hvis følgende gyldighedsbetingelser er opfyldt. Hvis en af dem ikke er opfyldt, er gæstekortet ikke gyldigt, og p-afgiften vil derfor blive pålagt med rette.

Er du i tvivl om, hvordan du skal opfylde gæstekortet korrekt, kan du kontakte kundeservice i god tid, før det skal tages i brug. Åbningstiderne kan findes på hjemmesiden.

Hvornår er der tale om parkering?

Vi følger Færdselslovens §2 nr. 18 definition på parkering, jf. gældende LBK  nr 168/2023, samt domstolenes fortolkning af, hvornår der er tale om parkering på et privat område, hvis ikke andet fremgår af p-skiltet.

Enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører i 3 minutter eller mere anses for parkering. Standsning, herunder standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods,  kortere end 3 minutter anses ikke for parkering.

Som udgangspunkt gælder færdselslovens definition på parkering, medmindre andet er angivet på skiltet. Det skyldes, at parkeringsrestriktioner på et privat parkeringsområde er underlagt aftaleretlige regler, hvilket Højsteretten også fastslog i en afgørelse fra 2015. 

Derudover fastslår Landsretten i en nyere dom fra 2020, at p-vagter skal observere og kunne dokumentere, at en bil holder i mere end 3 minutter, før de må udstede en p-afgift, medmindre andet fremgår af skiltet. 

 

 

Hvorfor skal jeg betale et kompensationsgebyr på 310,00 kr?
COPARK pålægger i erhvervssager et kompensationsgebyr på kr. 310,00 udover 1. rykkergebyr for at dække inddrivelsesomkostningerne, hvis betalingsfristen ikke overholdes.

Hjemlen til at opkræve kompensationsgebyr findes i rentelovens § 9a, stk. 3. Gebyret pålægges kun, hvis køretøjet er registreret med et CVR-nummer, og såfremt betalingen ikke sker før forfaldsdato. Det er med andre ord dato for, hvornår COPARK ønsker senest betaling af kontrolgebyr.

Såfremt køretøjet er blevet avendt til privat kørsel på tidspunktet for udstedelse af kontrolgebyret, opkræves kompensationsgebyret ikke. Dette kræver, at du kan indsende dokumentation i form af en privaterklæring. Det er derfor nødvendigt, at der af dokumentationen fremgår, at køretøjet er brugt til privat kørsel den pågældende dag, førerens navn og adresse, underskrift, firmastempel eller/og firmalogo samt brevpapir.

Kompensationsbeløbet er fastsat af EU til minimum at udgøre 40 euro, og i Danmark til at udgøre minimum 310 kroner. Hjemlen til beløbsfastsættelsen findes i direktiv/2011/7/EU. Direktivet blev i dansk ret implementeret ved lov nr. 1244 af 18.12.2012.

Gebyr for refundering af fejlindbetalinger
Der vil blive pålagt et administrationsgebyr på 100 kr., i forbindelse med sagsbehandling og refundering af forkert indbetalte beløb, ved betaling af kontrolgebyr.
Jeg er studerende eller pensionist – kan jeg få rabat på kontrolgebyret?

COPARK tilbyder ikke rabat til studerende eller pensionister. Kontrolgebyrets størrelse er ens for alle.

Jeg så ikke P-skiltet

Som fører af køretøjet er det altid dit eget ansvar at sikre, at du overholder gældende parkeringsregler i det område, hvor du parkerer. På selve parkeringsområdet vil parkeringsreglerne fremgå tydeligt af skiltningen i form af præcise og entydige formuleringer af gældende betingelser.

Her gælder aftaleloven og den private ejendomsret. COPARK etablerer altid skiltning efter gældende lovkrav.

Hvorfor udsteder COPARK kontrolgebyrer?

Vi fører opsyn med private parkeringsområder, og vi udsteder kontrolgebyrer til dem, der ikke følgerne reglerne. 

Pladsejeren har indført parkeringskontrol for at sørge for at parkeringsreglerne overholdes, og at der er plads til de mennesker, som har ret til at bruge p-pladserne.

Det er ligeledes pladsejeren, som bestemmer, hvem der må benytte parkeringspladserne. 

Kan jeg klage til andre end COPARK over mit kontrolgebyr?

Ja. Hvis ikke du får medhold i din klage, kan sagen, mod forudbetaling af et klagegebyr, indbringes for Parkeringsklagenævnet.

Indsend din klage til parkeringsklagenævnet her.

Betal kontrolgebyr

 

 

Vil du betale?

Du kan betale dit kontrolgebyr her.

Vil du klage?

Har du modtaget et kontrolgebyr som du mener er udstedt på et fejlagtigt grundlag, kan du klage ved at klikke på knappen “Indgiv klage her”.