Har du styr på reglerne for parkering?

1. januar 2023
Copark parkeringsselskab - bliv klogere på parkering

Det er vigtigt, at du er bekendt med parkeringsreglerne, hvis du vil undgå at en parkeringsbøde, når du parkerer bilen. Vær desuden opmærksom på, at der gælder forskellige parkeringsregler på offentlige og private parkeringsområder. Læs mere om parkeringsreglerne herunder. Vær opmærksom på, at artiklen er sidst opdateret jan. 2023.

Det er surt at få en parkeringsbøde, og det er ærgerligt at skulle betale en parkeringsafgift, som du nemt kunne have undgået. Hvis du gerne vil blive bekendt med parkeringsreglerne og undgå parkeringsbøder, er du landet det rigtige sted.

I denne artikel kan du læse mere om parkeringsreglerne for offentlige og private parkeringsområder. Vær desuden opmærksom på, at der udelukkende er tale om generelle parkeringsregler, idet de enkelte kommuner kan have egne lokale parkeringsbekendtgørelser på et bestemt parkeringsområde. Det er derfor en rigtig god idé at besøge den pågældende kommunes hjemmeside.

Parkeringsregler for private områder

Mange af de parkeringsområder, der findes rundt omkring i byerne, bliver kontrolleret af private parkeringsfirmaer, såsom COPARK, Unopark og Parkware. Ønsker du at benytte dig af parkeringspladserne, er det vigtigt, at du er opmærksom på de parkeringsregler, der gælder for det pågældende parkeringsområde.

Reglerne varierer fra parkeringsplads til parkeringsplads, så det er vigtigt, at du læser skiltningen for området grundigt. Skiltningen skal være placeret et sted, hvor det nemt kan ses, og de gældende regler og konsekvensen ved at bryde dem fremgår heraf.

Når du har set skiltningen og vælger at parkere, accepterer du samtidig de regler, der er for pladsen. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om du faktisk har set skiltet eller ej, men hvorvidt du har haft mulighed for det. Det er ligesom et internetkøb, fordi handelsbetingelserne skal accepteres, før du afslutter købet.  Derfor er det vigtigt, at du altid læser p-skiltets indhold på parkeringsområdet, inden du vælger at parkere.

Overtræder du de parkeringsregler, der er fastsat på det specifikke parkeringsområde, vil det resultere i et kontrolgebyr eller i en parkeringsafgift. Det fremgår af skiltningen, hvor meget du skal betale, hvis du ikke overholder de specifikke regler på parkeringsområdet. 

Krav til skiltning på private parkeringsområder

Indkørslen til en privat parkeringsplads skal altid være markeret med en sort hovedtavle med et hvidt ‘P’. Derudover skal skiltet være udstyret med en undertavle, der angiver, hvilke regler og vilkår der gælder for parkeringsområdet. 

Når du befinder dig på parkeringspladsen, skal det altid være muligt at se et p-skilt, hvis du orienterer dig hele vejen rundt. Alternativt skal skiltningen kunne ses fra et nærliggende hjørne. Det er et krav, at skiltningen lever op til de gældende regler, før parkeringsselskabet lovligt kan udstede parkeringsafgifter.

Regler for parkeringsafgifter på private parkeringspladser

Det er et krav, at en p-afgift, som udstedes på et privat parkeringsområde, placeres synligt på bilen eller overdrages direkte til føreren. Er det ikke muligt, kan afgiften i stedet sendes til bilens ejer. Der er samtidig regler for, hvilke oplysninger parkeringsafgiften skal indeholde.

Parkeringsafgiften skal blandt andet indeholde informationer om:

 • Den pågældende forseelse
 • Tid og sted
 • Dine muligheder for at klage

Parkeringsregler for offentlige områder

Når du parkerer på et offentligt parkeringsområde, er der forskellige regler, som du skal følge. Færdselsloven har en række generelle regler, som du altid skal forholde dig til, når du parkerer din bil.

Reglerne for standsning og parkering er som udgangspunkt ens, men der kan være særlige parkeringszoner i de enkelte kommuner, hvor det udelukkende er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre lokale restriktioner, som du bør være opmærksom på.

Disse områder skal være særligt skiltet, hvorfor du altid bør holde øje med skiltning, når du parkerer, så du er sikker på, at du overholder reglerne. Vær samtidig opmærksom på, at der kan være særlige regler for standsning og parkering med trailer og campingvogn i de enkelte kommuner.

Generelle parkeringsregler på parkeringsområder

I færdselsloven er der angivet en række specifikke parkeringsregler, som du altid skal følge, når du parkerer din bil. Reglerne er ens for alle, og du bør derfor sikre dig, at du er bekendt med reglerne, før du parkerer, hvis du vil undgå at få en parkeringsbøde.

De generelle parkeringsregler i færdselsloven:

 • Du må hverken standse eller parkere din bil på en måde, der kan være til fare eller ulempe for de øvrige trafikanter.
 • Du må kun parkere og standse din bil i højre side af vejen i færdselsretningen – dog kan det være tilladt, hvis der er tale om en ensrettet eller mindre befærdet vej.
 • Du må ikke parkere foran indkørslen til en ejendom.
 • Du må ikke parkere på kørebanen på hovedveje, der befinder sig uden for tættere bebyggede områder.
 • 10-meter-reglen: Du må ikke parkér indenfor 10 meter af nærmeste vejkryds eller tværgående vej. De fleste kommuner har servicemarkeret 10 meter-reglen med en gul trekant.

Udover ovenstående regler, er der en række steder, hvor du hverken må standse eller parkere, selvom det ikke fremgår af nogen skiltning.

Du må hverken standse eller parkere på følgende områder:

 • I vejkryds
 • I nærheden af bakketoppe
 • I krybespor
 • Mindre end 5 meter fra et fodgængerfelt
 • Mindre end 10 meter fra nærmeste tværgående kørebane
 • Mindre end 5 meter fra en tværgående cykelsti, som ikke ligger i forlængelse af en kørebane
 • Ud for en udkørsel fra en cykelsti eller mindre end 5 meter før denne, hvis cykelstien løber langs kørebanen
 • Ud for en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og spærrelinjen er mindre end 5 meter
 • Gangstier, cykelstier, helleanlæg, spærreflader, fortov, gangstier, broer, viadukter og tunneller
 • Ved den gul-afmærkede strækning omkring et busstoppested
 • På parkeringspladser, der er reserveret til motorcykler, elbiler og delebiler
 • På handicappladser

Skiltning i parkeringszoner

En parkeringszone, som er beliggende i et offentligt område, skal skiltes ved indkørsel til zonen. Som udgangspunkt skal der indenfor zonen skiltes med infotavler, så parkeringsreglerne er synlige til enhver tid.

Der kan dog være tale om undtagelser, hvis der eksempelvis er tale om en mindre parkeringszone, som består af de samme vejtyper. Infotavlerne, der skiltes med, kaldes for zoneoplysningstaler. Her skal de gældende restriktioner indenfor parkeringszonen fremgå.

Skiltene skal være placeret på steder, hvor det er muligt at se dem, når man står i parkeringszonen. I visse tilfælde kan zoneoplysningestavlerne erstattes med betalingsautomaterne, såfremt de opfylder samme krav til synlighed.

Bliv klogere på at aflæse p-skilte i et offentligt parkeringsområde.

Parkeringsafgifter på offentlige områder

Hvis det offentlige udsteder en parkeringsafgift, skal du i de fleste tilfælde betale 510 kr. Der er dog forskellige forseelser, som udløser en højere afgift på 1.020 kr. Der kan maksimalt pålægges 3 parkeringsafgifter for den samme forseelse, og der skal gå minimum 24 timer mellem hver afgift.

Holder dit køretøj parkeret på en vej eller område, hvor færdselsloven gælder, og er det parkeret i strid med de bestemmelser for standsning og parkering, der gælder for området. Du risikerer derfor, at politiet fjerner dit køretøj uden din tilladelse.

Husk at indstille p-skiven

Hvis du parkerer på et parkeringsområde, hvor der er tidsbegrænset parkering, skal du ofte indstille din p-skive, så parkeringsvagten kan se, at du har overholdt reglerne. Hvis du glemmer at indstille p-skiven, kan du risikere, at du får udstedt en parkeringsafgift.

Du skal stille p-skiven på udløbet af det kvarter, hvor du begynder parkeringen, medmindre andet er angivet. Derudover gælder de samme principper ved tidsbegrænsede parkeringszoner som ved parkering på et offentligt område.