Parkeringsregler: Hvilke regler skal jeg være opmærksom på, når jeg parkerer?

8. februar 2021
Copark parkeringsselskab - bliv klogere på parkering
Det er vigtigt, at du er bekendt med parkeringsreglerne, hvis du vil undgå at få udstedt en bøde, når du parkerer bilen. Vær desuden opmærksom på, at der gælder forskellige parkeringsregler på offentlige og private parkeringsområder. Læs mere om reglerne herunder. De fleste har prøvet at få en parkeringsbøde – de falder sjældent belejligt, og det er ærgerligt at skulle betale en afgift, som du nemt kunne have undgået. Hvis du vil undgå parkeringsbøder, er det væsentligt, at du er bekendt med parkeringsreglerne. I denne artikel kan du læse mere om parkeringsreglerne for offentlige og private områder. Vær desuden opmærksom på, at der udelukkende er tale om generelle parkeringsregler – de enkelte kommuner kan have særregler for specifikke områder, som du skal følge.

Parkeringsregler for private områder

Mange af de parkeringsområder, der findes rundt omkring i byerne, bliver kontrolleret af private parkeringsfirmaer som COPARK. Ønsker du at benytte dig af parkeringspladserne, er det væsentligt, at du er opmærksom på de regler, der gælder for det pågældende område. Reglerne varierer fra parkeringsplads, så det er vigtigt, at du læser skiltningen for området grundigt. Skiltningen skal være placeret et sted, hvor det nemt kan ses, og de gældende regler og konsekvensen ved at bryde dem fremgår heraf. Når du har set skiltningen og vælger at parkere, accepterer du samtidig de regler, der er for pladsen. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om du faktisk har set skiltet eller ej, men hvorvidt du har haft mulighed for det. Overtræder du de regler, der er på området, vil det resultere i et kontrolgebyr eller i en parkeringsafgift. Det fremgår af skiltningen, hvor meget du skal betale, hvis du ikke overholder de regler, der er for parkeringspladsen.

Krav til skiltning på private parkeringsområder

Indkørslen til en privat parkeringsplads skal altid være markeret med en sort tavle med et hvidt ‘P’. Herudover skal skiltet være udstyret med en undertavle, der angiver, hvilke regler og vilkår der gælder for pladsen. Når du befinder dig på parkeringspladsen, skal det altid være muligt at se et skilt, hvis du orienterer dig hele vejen rundt. Alternativt skal skiltningen kunne ses fra et nærliggende hjørne. Det er et krav, at skiltningen skal leve op til de gældende regler, før parkeringsselskabet lovlige kan udstede parkeringsafgifter.

Regler for parkeringsafgifter på private parkeringspladser

Det er et krav, at en p-afgift, som udstedes på et privat område, placeres synligt på bilen eller overdrages direkte til føreren. Er det ikke muligt, kan denne i stedet sendes til bilens ejer. Der er samtidig regler for, hvilke oplysninger parkeringsafgiften skal indeholde. Parkeringsafgiften skal blandt andet indeholde informationer om:
 • Den pågældende forseelse
 • Tid og sted
 • Dine muligheder for at klage

Parkeringsregler for offentlige områder

Når du parkerer på et offentligt område, er der forskellige regler, som du skal følge. Færdselsloven har en række generelle regler, som du altid skal forholde dig til, når du parkerer din bil. Reglerne for standsning og parkering er som udgangspunkt ens, men der kan være særlige parkeringszoner i de enkelte kommuner, hvor der udelukkende er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre restriktioner, du bør være opmærksom på. Disse områder skal være særligt skiltet, hvorfor du altid bør holde øje med skiltning, når du parkerer, så du er sikker på, at du overholder reglerne. Vær samtidig opmærksom på, at der kan være særlige regler for standsning og parkering med trailer og campingvogn i de enkelte kommuner.

Generelle parkeringsregler

I færdselsloven er der angivet en række specifikke parkeringsregler, som du altid skal følge, når du parkerer din bil. Reglerne er ens for alle, og du bør derfor sikre dig, at du er bekendt med reglerne, før du parkerer, hvis du vil undgå at få en parkeringsbøde. De generelle parkeringsregler i færdselsloven:
 • Du må hverken standse eller parkere din bil på en måde, der kan være til fare eller ulempe for de øvrige trafikanter.
 • Du må kun parkere og standse din bil i højre side af vejen i færdselsretningen – dog kan det være tilladt, hvis der er tale om en ensrettet eller mindre befærdet vej.
 • Du må ikke parkere foran indkørslen til en ejendom.
 • Du må ikke parkere på kørebanen på hovedveje, der befinder sig uden for tættere bebyggede områder.
Udover ovenstående regler, er der en række steder, hvor du hverken må standse eller parkere, selvom det ikke fremgår af nogen skiltning. Du må hverken standse eller parkere på følgende områder:
 • I vejkryds
 • I nærheden af bakketoppe
 • I krybespor
 • Mindre end 5 meter fra et fodgængerfelt
 • Mindre end 10 meter fra nærmeste tværgående kørebane
 • Mindre end 5 meter fra en tværgående cykelsti, som ikke ligger i forlængelse af en kørebane
 • Ud for en udkørsel fra en cykelsti eller mindre end 5 meter før denne, hvis cykelstien løber langs kørebanen
 • Ud for en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og spærrelinjen er mindre end 5 meter
 • Gangstier, cykelstier, helleanlæg, spærreflader, fortov, gangstier, broer, viadukter og tunneller
 • Ved den gul-afmærkede strækning omkring et busstoppested
 • På parkeringspladser, der er reserveret til motorcykler, elbiler og delebiler
 • På handicappladser

Skiltning i parkeringszoner

En parkeringszone, som er beliggende i et offentligt område, skal skiltes ved indkørsel til zonen. Som udgangspunkt skal der også skiltes med infotavler indenfor zonen, så reglerne til enhver tid er synlige, når du befinder dig indenfor zonen. Der kan dog være tale om undtagelser, hvis der eksempelvis er tale om en mindre parkeringszone, som består af de samme vejtyper. Infotavlerne, der skiltes med, kaldes for zoneoplysningstaler. Her skal de gældende restriktioner indenfor parkeringszonen fremgå. Skiltene skal være placeret på steder, hvor det er muligt at se dem, når man står i parkeringszonen. I visse tilfælde kan zoneoplysningestavlerne erstattes med betalingsautomaterne, såfremt de opfylder samme krav til synlighed.

Parkeringsafgifter på offentlige områder

Hvis det offentlige udsteder en parkeringsafgift, skal du i de fleste tilfælde betale 510 kr. Der er dog forskellige forseelser, som udløser en højere afgift på 1.020 kr. Der kan maksimalt pålægges 3 parkeringsafgifter for den samme forseelse, og der skal gå minimum 24 timer mellem hver afgift. Holder dit køretøj parkeret på en vej eller område, hvor færdselsloven gælder, og er det parkeret i strid med de bestemmelser for standsning og parkering, der gælder for området, risikerer du, at politiet fjerner det uden din tilladelser.

Husk at indstille p-skiven

Hvis du parkerer på et område, hvor der er tidsbegrænset parkering, skal du ofte indstille din p-skive, så parkeringsvagten kan se, at du har overholdt reglerne. Hvis du glemmer at indstille p-skiven, kan du risikere, at du får udstedt en parkeringsafgift. Du skal stille p-skiven på udløbet af det kvarter, hvor du begynder parkeringen, medmindre andet er angivet. Herudover gælder de samme principper ved tidsbegrænsede parkeringszoner som ved parkering på et offentligt område.